เกี่ยวกับเรา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2550 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6
และมาตรา 9 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548
โดยมีหน่วยงานภายในดังนี้
  • กองกลาง
  • กองคลัง
  • กองบริหารงานบุคคล
  • กองนโยบายและแผน
  • กองพัฒนานักศึกษา