วิสัยทัศน์ (VISION)

สำนักงานอธิการบดี สนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการด้วยระบบธรรมภิบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของมหาวิทยาลัย


พันธกิจ (MISSION)

1. เป็นศูนย์กลางงานธุรการทั่วไปของมหาวิทยาลัย งานเลขานุการผู้บริหาร งานสภามหาวิทยาลัย การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. เป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบและประสานงานด้านพัสดุ ออกแบบสิ่งก่อสร้าง ซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ การรักษาความปลอดภัย การให้บริการด้านสาธารณูปโภค การอนุรักษ์พลังงาน การวางแผนภูมิทัศน์ และพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีกองกลางเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
3. เป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบและประสานงานด้านงบประมาณ งานการเงิน งานด้านบัญชี การบริหารงบประมาณ งานด้านการเบิกจ่าย และการให้บริการด้านการคลังของมหาวิทยาลัย โดยมีกองคลังเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
4. เป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบและประสานงานด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย การวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ การติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ โดยมีกองนโยบายและแผนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
5. เป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบและประสานงานด้านการบริหารงานบุคคล โดยมีกองบริหารงานบุคคลเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
6. เป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบและประสานงานด้านการพัฒนานักศึกษา โดยมีกองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก