โครงสร้างผู้บริหาร

ดร. ศิริลักษณ์   จันทร์สว่าง

ผู้อำนวยการ กองคลัง รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

นายสังวาลย์   บุตรศรีสวย

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง

นางสุมัธยา   กิจงาม

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

นางสาวจิรพรรณ นวมโคกสูง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

นางจันทนา   เอี่ยมสว่าง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา